Dokumentacija

HAEGA.LT ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS VEIKIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Haega.lt elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama Haega.lt elektroninės parduotuvės parduodamų prekių (toliau – prekės) ir paslaugų (toliau – paslaugos) pardavimo Haega.lt elektroninę parduotuvę: www.haega.lt (toliau – el. parduotuvė) tvarka bei elektroninės parduotuvės savininko (toliau – Elektroninės parduotuvės savininkas) ir pirkėjo (toliau – Klientas/Pirkėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.
 2. Elektroninės parduotuvės Haega.lt savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Perkant el. parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 3. Elektroninės parduotuvės Haega.lt savininkas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo el. parduotuvėję, jeigu jis nėra susipažinęs su Elektroninės parduotuvės veikimo taisyklės. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Haega.lt elektroninėje parduotuvėje, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Elektroninės parduotuvės veikimo taisyklės.
 4. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  • veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
  • visų šių taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
 5. Elektroninės parduotuvės Haega.lt savininkas, atsižvelgdamas į el. parduotuvės techninius pajėgumus, turi teisę riboti pirkėjų skaičių.
 6. Elektroninės parduotuvės Haega.lt savininkas turi teisę be įspėjimo pirkėjui apriboti galimybę pirkti el. parduotuvėje, jeigu pažeidžiami šių taisyklių reikalavimai arba pirkėjas mėgina pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
 7. El. parduotuvėje informacija pateikiama lietuvių kalba, papildoma informacija individualia užklausa gali būti pateikta ir anglų kalba.

II SKYRIUS

PREKIŲ PARDAVIMAS IR PARDUODAMŲ PREKIŲ KIEKIS

 1. Elektroninėje parduotuvėje Klientas gali įsigyti odos, veido, kūno priežiūros produktų.
 2. Elektroninėje parduotuvėje Klientas gali įsigyti dovanų kuponų, jei tokia galimybė yra suteikiama.
 3. Elektroninėje parduotuvėje Klientas gali įsigyti norimas prekes visą parą.
 4. Parduodamų prekių kiekis vienam Klientui nėra ribojamas, išskyrus tuos atvejus, kuomet prekių atsargų kiekis yra ribotas ir elektroninės parduotuvės savininkas nusprendžia apriboti galimų įsigyti prekių kiekį vienam klientui.
 5. Elektroninės parduotuvės savininkas pasilieka teisę keisti ir nustatyti parduodamų prekių kiekių apribojimus bei parduodamų prekių asortimentą.

III SKYRIUS

PRISIJUNGIMAS PRIE EL. PARDUOTUVĖS

 1. Elektroninės parduotuvės klientai prie el. parduotuvės jungiasi tik per elektroninės parduotuvės klientų paskyros sistemą. Registruodamiesi pirmą kartą el. parduotuvėje ir/ar naudodamiesi el. parduotuvės paslaugomis, klientai turi pateikti visą reikalaujamą informaciją:
  • vartotojo vardas (skirtas prisijungimui), sugalvoti savo prisijungimo slaptažodį, fizinio asmens/atstovo: vardas ir pavardė, įmonės/organizacijos pavadinimas (pasirinktinai, jei klientas yra juridinis asmuo, atstovaujamas fizinio asmens), valstybė, miestas, gatvė, namo numeris, buto numeris, savivaldybė, pašto kodas, kontaktinis telefonas, el. paštas;
 2. Atlikęs registraciją Klientas gali prisijungti naudodamas savo vartotojo vardą, prisijungimo slaptažodį ir el. pašto adresą.
 3. Pirkėjas, praradęs prisijungimo duomenis, gali atsikurti savo užmirštą slaptažodį, prisijungimo lange pasirinkęs parinktį „Praradote savo slaptažodį?“. Naujas slaptažodis bus sugeneruotas automatiškai ir atsiųstas nurodytu el. pašto adresu. El. pašto adresas turi sutapti su vartotojo registracijoje pateiktu el. pašto adresu.
 4. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. Elektroninės parduotuvės savininkas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią pirkėjui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens/registracijos/pristatymo duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
 5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu nevaržomai keisti, papildyti registracijos duomenis arba panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, pirkėjas netenka galimybės el. parduotuvėje pirkti. Norėdamas panaikinti registracijos duomenis ir pašalinti paskyrą klientas privalo pateikti raštišką laisvos formos prašymą el. paštu info@haega.lt. Elektroninės parduotuvės savininkas gavęs užklausą dėl paskyros pašalinimo pateiks atsakymą ir pašalins paskyrą bei pirkėjo duomenis per 20 darbo dienų, nebent klientui bus nurodytas kitas duomenų pašalinimo laikotarpis.
 6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis, elektroninės parduotuvės savininkas užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik su pirkėjo sutikimu. Pirkėjo sutikimas pažymimas el. parduotuvėje, atitinkamame lauke, arba raštišku kliento sutikimu.
 7. Pirkėjas visada turi teisę, pateikęs prašymą elektroninės parduotuvės savininkui, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
 8. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant pirkėją, nustatant pirkėjo teisę pirkti el. parduotuvėje, pristatant prekes, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant pinigus už pirkėjo grąžintas prekes, vykdant kitus iš pirkimo–pardavimo procedūrų kylančius įsipareigojimus.
 9. Pirkėjo asmens duomenys saugomi vienerius metus, skaičiuojant nuo paskutinės prekės įsigijimo el. parduotuvėje dienos.
 10. Elektroninės parduotuvės Haega.lt savininkas neatskleidžia pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus gavus raštišką nurodymą pateikti duomenis iš teisėsaugos institucijų bei kitų asmens duomenis turinčių teisę gauti valstybinių institucijų.
 11. Elektroninės parduotuvės savininkas gali siųsti pirkėjui informacinius pranešimus apie prekes tik su pirkėjo sutikimu tvarkyti jo pateiktus Lietuvos bankui asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir gauti informacinius pranešimus. Pirkėjo sutikimas pažymimas el. parduotuvėje, atitinkamuose laukuose arba raštišku pirkėjo sutikimu.
 12. Pirkėjas visada gali atsisakyti elektroninės parduotuvės tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų informacinių pranešimų.

IV SKYRIUS

PREKIŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

 1. Prekių kainos el. parduotuvėje nurodamos eurais, įskaitant mokesčius.
 2. Pasirinktas prekes pirkėjas įkelia į „Prekių krepšelį“ ir privalo nurodyti reikalaujamą informaciją, kaip nurodyta el. parduotuvėje.
 3. Prieš sumokėdamas už pasirinktas prekes, pirkėjas patvirtina, kad susipažino su elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėmis, paspausdamas „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygos ir taisyklės“. Pirkėjui nesuteikiama galimybė užsisakyti prekių, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.
 4. Pirkėjas sumoka už pasirinktas prekes eurais vienu iš šių būdų:
  • per Paysera Checkout sistemą, pasirinkdamas norimą atsikaitymo būdą per savo banką, kitų registruotų kredito įstaigų ar palaikomų kitų atsiskaitymo būdų;
  • mokėjimo kortele;
  • tiesioginiu banko pavedimu.
 5. Sumokėti už pasirinktas prekes pirkėjas turi per 24 valandas.
 6. Per šių taisyklių 29 punkte nurodytą terminą pirkėjui nesumokėjus ir elektroninės parduotuvės savininkui negavus mokėjimo patvirtinimo, apie pavėluotą mokėjimą klientas gali būti informuojamas el. paštu, siekiant padėti, jog klientas neužmirštų įgyvendinti pirkimo procedūros. Pirkėjui per šių taisyklių 29 punkte nurodytą terminą pirkėjui nesumokėjus ir elektroninės parduotuvės savininkui negavus mokėjimo patvirtinimo, pirkėjo pasirinktos prekės gali būti išimtos iš „Pirkinių krepšelio“ ir grąžinamos parduoti el. parduotuvėje.
 7. Kai elektroninės parduotuvės savininkas gauna mokėjimo patvirtinimą, laikoma, kad tarp pirkėjo ir el. parduotuvės savininko yra sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Elektroninės parduotuvės savininkas neatsako už tai, kad pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo šių taisyklių 29 punkte nurodytomis sąlygomis.

V SKYRIUS

PREKIŲ ATSIĖMIMAS

 1. Pirkėjas pasirenka vieną iš šių prekių atsiėmimo būdų:
  • nemokamą prekių atsiėmimą Vilniuje, adresu (šiuo metu šis prekių atsiėmimo būdas negalimas, apie šio atsiėmimo būdo aktyvavimą bus pranešta el. parduotuvės informaciniu pranešimu);
  • prekių pristatymą jo nurodytu adresu per pašto siuntų paslaugų teikėją, už šią paslaugą sumokant prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu.
 2. Prekių įsigijimo el. parduotuvėje metu pasirinkto prekių atsiėmimo būdo pirkėjas keisti negali.
 3. Pirkėjas įsipareigoja el. parduotuvėje nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjui pačiam tenka atsakomybė dėl visų klaidų, netiksliai arba neteisingai nurodytos pristatymo vietos ir savo kontaktinių duomenų. Elektroninės parduotuvės savininkas ar jo įgaliotas asmuo neatsako ir neprisiima atsakomybės ir klientui nepristatytas prekes dėl kliento klaidingai nurodytų prekių pristatymui reikalingų duomenų.
 4. Prekių atsiėmimo Vilniuje, adresu (šiuo metu šis prekių atsiėmimo būdas negalimas, apie šio atsiėmimo būdo aktyvavimą bus pranešta el. parduotuvės informaciniu pranešimu):
  • pirkėjas aptarnaujančiam asmeniui turi žodžiu pateikti pirkėjo vardą, pavardę ir užsakymo numerį – ši informacija reikalinga kliento identifikacijai. Kliento pateikti duomenys nebus fiksuojami;
  • atsiimant kito fizinio asmens vardu el. parduotuvėje įsigytas prekes, pirkėjo atstovas turi pateikti pirkėjo asmens tapatybę ir užsakymo tikrumą įrodančia informaciją: pirkėjo vardą, pavardę ir užsakymo numerį;
  • juridinio asmens prekes gali atsiimti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas fizinis asmuo (šiuo atveju pateikiamas atsiimančio asmens tapatybę įrodanti informacija ir užsakymo numeris, esant reikalui prekių atsiėmimo metu įgalioto atstovo gali būti paprašyta pateikti papildomus užsakymo tikrumą ir atstovo tapatybę įrodanti informaciją: rašytinis juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas lietuvių arba anglų kalba);
  • pirkėjas turi atsiimti prekes per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo apmokėjimo už prekes dienos;
  • pirkėjas įvykdžius pirkimą ir elektroninės parduotuvės savininkui gavus mokėjimo už prekes patvirtinimą ir įvykdžius prekių pristatymą, pirkėjui el. paštu išsiunčiamas pirkimo įvykdymą patvirtinantis pranešimas ir pirkimo sąskaita.
 5. Prekių pristatymo pirkėjo nurodytu adresu per pašto siuntų paslaugų teikėją tvarka:
  • pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, atsiimti paštomate arba per įgaliotą asmenį ir pateikti šių taisyklių 35.1–35.3 papunkčiuose nurodytą informaciją ir/ar ją įrodančius dokumentus;
  • Pirkimo sąskaitą pirkėjui pristatoma el. paštu, pirkėjui pageidaus, sąskaita gali būti pristatyta fizine forma kartu su siuntiniu.
 6. Prekių pristatymui taikomos pašto siuntų paslaugų teikėjo nustatytos sąlygos.
 7. Už prekių pristatymo paslaugas ir/ar prekių draudimą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės skiltyje „Pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo ir draudimo mokesčius sumoka pirkėjas.

VI SKYRIUS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

 1. Pirkėjas, neatsiėmęs prekės nemokamo atsiėmimo vietoje (adresas nurodytas V skyriaus 32.1 papunktyje) per šių taisyklių 35.4 papunktyje numatytą terminą, turi kreiptis į el. parduotuvės administratorių, el. pašto adresu info@haega.lt ir pateikti informaciją, dėl prekių atsiėmimo. Siekiant, jog klientas gautų įsigytas prekes, Haega.lt el. parduotuvės savininkas neskiria baudų pirkėjui už neatsiimtas prekes, tačiau klientui neatsiėmus prekių sutartu laiku, prekės gali būti grąžintos į el. parduotuvę pardavimui, o pirkėjas sumoka el. parduotuvės savininko patirtas papildomas išlaidas, jeigu tokių buvo, kurios išskaičiuojamos iš prekės pardavimo kainos. Likusi prekės pardavimo kainos dalis pervedama į pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas el. parduotuvės savininkui už prekes.
 2. Pašto siuntų paslaugų teikėjui neradus adresato (po ne mažiau kaip dviejų bandymų, pateikus patvirtinamuosius dokumentus), prekės grąžinamos el. parduotuvės savininkui. El. parduotuvės savininkas informuoja pirkėją ir pirkėjo pateiktu el. pašto adresu nurodo galimybę atsiimti prekes nemokamo atsiėmimo vietoje (adresas nurodytas V skyriaus 32.1 papunktyje) arba prekės gali būti išsiųstos dar kartą, už siuntimą ir su siuntimu susijusias išlaidas apmoka pirkėjas. El. parduotuvės savininkas taip pat informuoja pirkėją apie el. parduotuvės savininko patirtas papildomas išlaidas (pvz., pašto siuntos grąžinimo ir kt.), jeigu tokių buvo, kurias turi padengti pirkėjas.
 3. El. laiško išsiuntimas pirkėjui, pirkėjo nurodytu el. pašto adresu, prilyginamas pirkėjo informavimui, įskaitant ir tuos atvejus, kai pirkėjas nurodė neteisingą el. pašto adresą, kuriuo negalima pateikti informacijos.
 4. Lietuvos bankui informavus pirkėją šių taisyklių 40 punkte nustatytu būdu, tačiau jam neatsiėmus prekės nemokamo atsiėmimo vietoje (adresas nurodytas V skyriaus 32.1 papunktyje) per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo informuotas apie galimybę atsiimti prekę nemokamo atsiėmimo vietoje (adresas nurodytas V skyriaus 32.1 papunktyje), pirkėjas sumoka el. parduotuvės savininko patirtas papildomas išlaidas, jeigu tokių buvo, kurios išskaičiuojamos iš prekės pardavimo kainos. Likusi prekės pardavimo kainos dalis pervedama į pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas el. parduotuvės savininkui už prekes.
 5. Pirkėjui per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pirkėjas buvo informuotas apie galimybę atsiimti prekę nemokamo atsiėmimo vietoje (adresas nurodytas V skyriaus 32.1 papunktyje), atvykus atsiimti prekę, el. parduotuvės savininkas ją atiduoda tik tada, jeigu pirkėjas sumoka el. parduotuvės savininko patirtas papildomas išlaidas, jeigu jis tokių patyrė.
 6. Pašto siuntų paslaugų teikėjui praradus prekę ne dėl pirkėjo kaltės, pirkėjui pakartotinai išsiunčiama jo įsigyta prekė, jeigu tokia pati prekė yra el. parduotuvėje. Neturint pirkėjo įsigytos prekės el. parduotuvėje, pirkėjui grąžinama prekės pardavimo kaina, pristatymo ir draudimo mokesčiai, pervedant lėšas į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas Lietuvos bankui už prekę.
 7. Jeigu prekė nebuvo parduota dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo, nurodyto šių taisyklių 29 punkte, el. parduotuvės savininkas gali informuoti pirkėją pirkėjo nurodytu el. paštu ir priminti apie laukiantį apmokėjimą. Jei pirkėjas atsisako įvykdyti apmokėjimą, pirkėjui grąžinama pinigų suma, už kurią pirkėjas pirko prekę ir sumokėjo pristatymo ir draudimo mokesčius, pervedant lėšas į jo sąskaitą, tačiau iš grąžinamos sumos išskaičiuojamos el. parduotuvės savininko patirtos papildomas išlaidas, jeigu tokių buvo.
 8. Pirkėjas turi teisę grąžinti el. parduotuvėje įsigytą prekę, atsisakęs pirkimo–pardavimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos ir apie tai informavęs el. parduotuvės savininką el. paštu info@haega.lt, nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą ir užsakymo numerį. Grąžinamų prekių siuntimo išlaidas sumoka pirkėjas.
 9. Šių taisyklių 46 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti sutartis.
 10. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  2. grąžinama prekė turi būti pirkėjo nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (šis papunktis netaikomas, jeigu grąžinamos nekokybiškos prekės);
  3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;
  4. grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus (pirkimo sąskaitą).
 11. El. parduotuvės savininkas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu pirkėjas nesilaiko šių taisyklių 48 punkte nustatytų prekės grąžinimo sąlygų.
 12. Pirkėjui, grąžinusiam prekę šių taisyklių 46 punkte nurodytu atveju, į jo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas el. parduotuvės savininkui už prekę, grąžinama pinigų suma, už kurią pirkėjas pirko prekę ir sumokėjo pristatymo ir draudimo mokesčius. Prekės grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui.
 13. Pirkėjas šių taisyklių 46 punkte nurodytu atveju prekes privalo grąžinti el. parduotuvės savininkui per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pranešimo apie pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą išsiuntimo el. parduotuvės savininkui dienos.
 14. Lėšos pirkėjui pervedamos:
  1. šių taisyklių 39 ir 42 punktuose nurodytais atvejais – per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai pasibaigė laikotarpis, per kurį pirkėjas turėjo atsiimti prekę;
  2. Mokėjimo paslaugų teikėjų taikomus atlygius, susijusius su mokėjimo pavedimo vykdymu šių taisyklių punktuose nurodytais atvejais, padengia pirkėjas, arba galimas, tačiau neprivalomas, abipusis sutarimas dėl išlaidų padengimo su el. parduotuvės savininku.
  3. Įsigytoms prekėms suteikiama 14 kalendorini dienų prekių grąžinimo garantija, skaičiuojant nuo prekės pardavimo perdavimo pirkėjui dienos. Pirkėjas, kreipdamasis dėl prekės garantinio aptarnavimo, privalo pateikti prekės pirkimo įsigijimo dokumentus.

VII SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Visi nesutarimai, kilę tarp pirkėjo ir el. parduotuvės savininko dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į el. parduotuvės savininką raštu (oficiali pretenzija/skundas turi būti pasirašytas pretenzijos pateikėjo) ir pretenziją išsiųsti el. pašto adresu info@haega.lt.

VIII SKYRIUS

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Registruodamasis el. parduotuvės Haega.lt sistemoje pirkėjas sutinka, kad tvarkant el. parduotuvę, fiksuojant sutrikimus serverio darbe, identifikuojant lankytoją, gali būti naudojami lankytojų kompiuterių IP adresai. Taip pat gali būti naudojai „slapukai“ (angl. „cookies“), kurie  leidžia pateikti lankytojų interesams specialiai pritaikytą turinį ir išsaugoti parinkčių istoriją.
 2. El. pparduotuvėje Haega.lt pateikiamose registracijos, užsakymo, komentarų formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pvz., nurodyti vardą ir pavardę, telefono numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą), kuri būtina el. parduotuvės sistemos funkcionavimui ir klientų užsakymų administravimui. El. pparduotuvės savininkas niekada neprašo nurodyti slaptos asmeninės informacijos (pvz: asmens kodų, slaptažodžių, banko kodų ir pan.). Pateikdami asmeninę informaciją Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar vidinei statistikai tvarkyti. Kliento prisijungimo į el. parduotuvės asmeninę paskirą slaptažodis įvedamas tik specialioje formoje, saugomas užkoduotas duomenų bazėje ir Jūs patys atsakingi už jo slaptumo išsaugojimą bei įsipareigojate neperduoti tretiems asmenims.
 3. El. parduotuvės klientų asmens duomenys el. prekybos sistemoje saugomi 1 (vienerius) kalendorinius metus nuo paskutinio aktyvaus užsakymo pateikimo arba nuo registracijos dienos, jei nebuvo pateikta jokių užsakymų. Praėjus šiam neaktyvumo laikotarpiui, kliento asmens ir užsakymų duomenys pašalinami iš duomenų bazės ir norint pateikti naujus užsakymus reikės užsiregistruoti iš naujo.
 4. Apie el. parduotuvės Haega.lt lankytojus ir jų užsakymus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, tvarkomi laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Klientų el. pašto adresai gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, tik tuo atveju, jei klientai patys užsiregistruoja ir patvirtina pageidavimą gauti reklaminę informacija. Klientas visada gali atšaukti savo duotą sutikimą.
 5. Norint susipažinti su el. parduotuvės duomenų bazėje kaupiama informacija apie Jus ir Jūsų užsakymus, prašome prisijungti prie savo paskyros, kurioje galite rasti ir keisti savo duomenis. Jei klientas pageidauja pateikti prašymą dėl jo informacijos ir paskyros panaikinimo iš el. parduotuvės duomenų bazės, klientas privalo pateikti raštišką laisvos formos prašymą el. paštu info@haega.lt. Elektroninės parduotuvės savininkas gavęs užklausą dėl paskyros pašalinimo pateiks atsakymą ir pašalins paskyrą bei pirkėjo duomenis per 20 darbo dienų, nebent klientui bus nurodytas kitas duomenų pašalinimo laikotarpis.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kitiems šiose taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su prekių pardavimu el. parduotuvėje, taikomos el. parduotuvės savininko pardavimo taisyklių nuostatos.
 2. El. parduotuvėje el. parduotuvės savininko sprendimu gali būti taikomos nuolaidos prekės įsigyti, o taikant kelias nuolaidas, pirmoji bus pritaikyta pilnai kainai, antroji – kainai su pirmąja nuolaida, ir taip toliau. Apie nuolaidų dydį ir laikotarpį informacija bus pateikiama el. parduotuvės svetainėje, socialiniuose tinkluose.
 3. Visi el. parduotuvėje besilankantys, jos paslaugomis besinaudojantys ir prekes el. parduotuvėje Haega.lt perkantys klientai atsako ir garantuoja, jog susipažino su Elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėmis, įdėmiai perskaitė ir susipažino su produktų naudojimo instrukcijomis, atmintine ir perspėjimais. Haega.lt el. parduotuvės savininkas neatsako už sukeltas komplikacijas, kilusias dėl netinkamo produktų naudojimo, gamintojo broko, naudojimo pasibaigus galiojimo datai ar atsiradus alerginei reakcijai, nors pirkėjai buvo įspėti dėl sudėtinių dalių poveikio, jei klientas yra alergiškas tam tikroms produkto sudėtinėms dalims. Klientas įsipareigoja nepareikšti jokių pretenzijų el. parduotuvės savininkui dėl produktų sukeltų šalutinių efektų.
 4. Elektroninės parduotuvės Haega.lt platinamų prekių katalogas pateikiamas el. parduotuvės visų prekių sąraše ir yra nuolatos atnaujinamas.
 5. El. parduotuvės savininkas turi teisę koreguoti ir pakeisti Elektroninės parduotuvės veikimo taisykles. Elektroninės parduotuvės veikimo taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo atnaujintų Elektroninės parduotuvės veikimo taisyklių patalpinimo el. parduotuvės svetainėje Haega.lt, skiltyje „Elektroninės parduotuvės veikimo taisyklės“.

Visais klausimais, susijusiais su Elektroninės parduotuvės veikimo taisyklėmis, prašome kreiptis el. pašto adresu info@haega.lt.